Het Christendom vs. De Islam

Wat zegt de Bijbel eigenlijk over geld lenen?

We hebben het tot dusver uitgebreid over het verbod op rente voor moslims gehad. Zoals onder andere in Soerat Baqarah aangegeven: Oh jullie die geloven, vreest Allah en geeft op wat er van (het vragen van) rente overblijft als jullie gelovigen zijn. En wanneer jullie dit niet doen, weest op de hoogte van de oorlog van Allah en zijn boodschapper (2:279) is er een duidelijk verbod op het ontvangen of betalen van rente. Bij het horen van renteloos lenen vanwege religieuze reden denken we dan ook al gauw aan moslims en de islamitische wetgeving. Echter, hierbij vergeten we het Christendom dat eigenlijk ook van oorsprong duidelijke regels omtrent het rekenen van rente heeft. Zo staat er in het Oude Testament: Gij zult geen rente of winst van hem nemen, maar gij zult voor uw God vrezen, opdat uw broeder bij u in het leven blijve. En Gij zult hem uw geld niet op rente geven noch uw voedsel tegen winst (Leviticus, 25, 36-37). Echter het verschil tussen de Islam en het Christendom over dit onderwerp, is dat de christenen bovenstaande spreuken op een andere manier interpreteren. Ook in Exodus kunnen wij een verwijzing terug vinden dat geld lenen aan mensen in nood, zonder rente behoort te worden gedaan: Als u geld leent aan een arme broeder van uw eigen volk, mag u geen rente vragen, zoals u normaal wel doet (Exodus 22:25).

Daar gaan we weer … Interpretatie!

Christenen zeggen dat rente in het algemeen wel ontvangen en betaald mag worden maar dat rente aan de armere medemens verboden is. Volgens de christenen is rente ontvangen pas verboden indien er een medemens tot je komt dat financieel aan de grond zit en jouw hulp nodig heeft. Dit betekent dus dat er onderscheid gemaakt dient te worden tussen minderbedeelden en welvarende medemensen bij het uitlenen van geld. Door geen rente te berekenen aan je arme medemens toont een christen dus zijn dankbaarheid aan god. Waar sommigen deze spreuken uit Leviticus nog twijfelachtig vinden is de spreuk: Waarom heb je mijn zilver niet op de bank gezet? Dan had ik het, toen ik kwam, met rente kunnen opeisen (Matteüs, 19,23) een extra bevestiging dat rente wel degelijk toegestaan is binnen het Christendom. Er wordt immers duidelijk aangegeven dat rente ontvangen door het op de bank te zetten juist aangemoedigd wordt omdat er op die manier extra geprofiteerd kan worden van de financiële investering.

We kunnen dus wel stellen dat de Islam en het Christendom andere visies hebben over rente. Waar de islamitische wetgeving dus duidelijk aangeeft dat het ontvangen en betalen van rente ten strengste verboden is, zegt het Christendom dat rente vragen enkel verboden is bij minderbedeelden. Echter, aangezien daar binnen de financiële wereld in Nederland geen rekening mee gehouden wordt kunnen we wel stellen dat christenen in Nederland geen problemen hebben met het ontvangen of betalen van rente.