De zakaat en de oorsprong ervan

Zuiver uw bezit door uw Zakaat-ul-Maal te doneren voor o.a. duurzame en/of noodhulpprojecten. Het percentage voor het betalen van de Zakaat -ul-Maal is 2,5% van het totale bezit en is verplicht voor iedere volwassene moslim die in het bezit is van ‘Nisab’ (de minimale hoeveelheid rijkdom voor het geven van Zakaat). De Nisab is berekend op basis van de actuele waarde van goud (87 gram goud). (bron: Islamic Relief)

De zakaat is één van de belangrijkste voorschriften van de Islam.

In de Koran wordt het (samen met het gebed) genoemd in 28 verzen.

De zakaat in de islam verschilt van alle andere belastingregelingen van de mensheid. Terwijl de belasting enkel en alleen tot doel heeft geld te ontvangen voor de uitvoering van de politiek van de staat en hun plannen zien wij dat de zakaat wordt gebruikt voor het realiseren van meerdere doelen en in gescheiden delen van het leven van een individu en de maatschappij. Het is ten eerste een religieus voorschrift waarmee de moslim zijn wens uitdrukt voor de goedkeuring van God. En zijn intentie wordt daarmee ingewilligd, om bij God in genade te komen, om het goede te doen, dat is het hoofddoel van mensen op aarde. Dat is het religieuze voorschrift van God de Verhevene: {Ik heb de mensen en de djinns slechts geschapen om Mij te dienen}(al-Dhaariyaat: 56). Ook worden totaal andere doelen gerealiseerd, wij zullen ze hierna kort weergeven:

Doel van zakaat betreffende zuivering

 1. De zakaat zuivert de eigenaar van hebzucht en bevrijdt hem van de verering van geld. Dit zijn twee gevaarlijke psychische ziektes die mensen in achting doet dalen en ze ongelukkig maakt. En daarover zei de Verhevene:{en wie voor de eigen hebzucht behoed worden, zij zijn het die het welgaat}(al-Hashr: 9). De Profeet (vrede zij met hem) zei: “de dienaar van de dirham zal ten ondergaan, de dienaar van de qatifa zal ten onder gaan…”. Overgeleverd door al-Bukhaari.
 2. De zakaat is de oefening in gewenning van het uitgeven voor Gods zaak: God de Verhevene noemt het uitgeven voor Gods zaak, hoewel het een noodzakelijke eigenschap is voor de godvrezenden, in hun voor- en tegenspoed en in hun verborgen- en openheid. Het combineren daarvan is absoluut één van de belangrijkste eigenschappen. Het verbinden met geloof met het verborgene en de vergiffenis en magie, geduld, waarheid en vroomheid. De mensheid kan niet komen tot weidse uitgaven voor Gods zaak, behalve nadat hij gewend is geraakt om zakaat te geven en dat is de betere noodzakelijke besteding.
 3. De zakaat is een teken van dank voor Gods zegeningen, een remedie voor het hart tegen de liefde voor de wereld. De Verhevene zegt {neem van hun bezittingen een aalmoes waarmee jij hen zult reinigen en louteren}(al-Tawba: 103). Zoals zij geld zelf zuivert en laat groeien. De Verhevene zegt {en als jullie iets als bijdrage schenken dan zal Hij het vergoeden. Hij is de beste voorziener}(Saba’: 39).

Doel van zakaat betreffende het wegnemen ervan

 1. De zakaat bevrijdt de geest door de behoeften weg te nemen, ongeacht of het gaat om materialen -zoals eten, kleding en verblijfplaatsen –of dat het gaat om psychische, levende zaken- zoals het huwelijk-, of rationele zaken, zoals het schrijven van wetenschap. Want zakaat behandelt al deze dingen. En daardoor kan ook de arme meedoen aan de maatschappelijke verplichtingen. Hij voelt dat hij een lid (orgaan) van het leven is, in het lichaam van de gemeenschap, in plaats van dat hij achter zijn eten aan moet blijven rennen, en intensief bezig is met de zorgen van het leven.
 2. Het geven van zakaat reinigt van jaloezie en hatelijkheid, omdat de arme mensen behoeftes krijgen als ze mensen om hen heen zien die een overvloedig en luxe leven leiden. En naar hen wordt geen helpende hand uitgestrekt. Het heeft nog nauwelijks zijn hart vrijgemaakt van jaloezie, wrok, en hatelijkheid jegens hen en de hele gemeenschap. Op deze manier worden de banden van broederschap afgesneden, verdwijnen de liefdesgevoelens en wordt men uit de gemeenschap uitgesloten.

De jaloezie en hatelijkheid zullen het wezen van de individu aantasten, zowel psychisch als lichamelijk. Het veroorzaakt vele ziektes zoals maagzweren en hoge bloeddruk. Zoals het de hele gemeenschap aantast, en daarom heeft de Profeet (vrede zij met hem) het volgende gezegd: “bij jullie is een ziekte van de gemeenschappen vóór jullie ingeslopen: de jaloezie en de haat. En de haat is iets dat knipt. En dan bedoel ik niet je haren knippen maar het “knipt” in het geloof”. Overgeleverd door al-Bazaar met een goede overleveringsketen, en al-Baihaqi.

De doelen van zakaat en de sporen ervan in de gemeenschap

Eén van de verdiensten van zakaat in de Islam is dat het een individuele religieuze plicht is en tegelijkertijd een maatschappelijk stelsel en het is als een systeem dat behoefte heeft aan de uitvoering ervan door de ambtenaren die de belasting innen van de rijken, en het verdelen over de shari’a-banken. En zij zijn dewerkers ervan die hun lonen ervan verruilen. Omdat de zakaat een onderdeel is van het systeem van de islamitische maatschappij, heeft het veel sporen nagelaten. We vatten het samen met wat hierna volgt:

 1. De zakaat was één van de eerste georganiseerde wetgevingen die sociale zekerheid realiseerde op een complete alomvattende manier. Imam al-Zahri schreef toe aan ‘Umar ben al-Aziz over zakaat: in haar is het lot van de langdurige zieken en de gehandicapten. Het lot van alle armen die lichamelijke aandoeningen hebben die zichzelf niet kunnen onderhouden en die dat niet kunnen veranderen.  Het lot van de armen die vragen en proeven, en het lot van degenen van het islamitische volk in de gevangenissen, voor degene die niemand heeft. Voor de armen die in de moskeeën aanwezig zijn en aan wie niets wordt gegeven niets bijgedragen. Zij hebben geen regelmatig loon en de mensen vragen niets. En het lot voor de mensen die getroffen zijn door armoede en die geloven, en het lot voor alle reizigers die geen onderdak hebben en die geen familie hebben die hen herbergt.
 2. De zakaat heeft een belangrijke rol in het stimuleren van de economische beweging, omdat de moslim als hij zijn geld oppot hij gedwongen wordt om de zakaat te betalen met een minimale hoeveelheid van 2,5% elk jaar, waarvan hij aflost tot het op is. En zo raakt het geld op en wordt hij uitgeput. Hij is dan gespitst op het handelen ermee totdat van zijn winst de zakaat wordt betaald en daarmee wordt het geld gehaald van de spaarpot naar de omloop en dat stimuleert een economische beweging. De hele gemeenschap heeft dus profijt van alle bezittingen.
 3. De zakaat leidt tot de vermindering van verschillen tussen mensen. De islam erkent de verschillen in levensonderhoud, omdat dat het gevolg van verschillen in talenten en capaciteiten is, maar het verwerpt het idee dat de mensen in twee lagen (van de maatschappij) terechtkomen, de ene laag in rijkdom, de ander in de hel. Het is de bedoeling dat rijken en de armen delen in de rijkdom en dat zij overdragen van wat ze verstoppen van al hun bezittingen. De zakaat is één van de vele manieren die de islam gebruikt om dit doel te bereiken.
 4. De zakaat heeft een grote rol in de eliminatie van het bedelen en in de bevordering van hervorming van dit gegeven. En zelfs als de hervormers gedwongen moeten worden tot het (af-)dragen van de belasting (op bezittingen), omdat zij zakaat kunnen geven.
 5. En de zakaat helpt een islamitisch alternatief te vinden voor verzekeringsmaatschappijen die van een individu een beetje nemen en daarmee veel winst maken vanuit de beurzen van hun rijke leden. Wat de zakaat betreft, zij neemt van de rijken om het aan de armen te geven. Wat een verschil tussen deze twee!
 6. De zakaat heeft ook een grote rol in het stimuleren van de jeugd tot het huwelijk, door een bijdrage te leveren aan de kosten. De rechtsgeleerden hebben besloten dat degenen die niet kunnen trouwen vanwege hun armoede een deel van de zakaat krijgen, bedoeld voor het huwelijk, zodat het totaal bereikt wordt. (bron: Discover Islam)